voorwaarden cursussen

Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen.
U kunt contant of met een eenmalige machtiging betalen, u kunt niet pinnen.
Er zijn diverse mogelijkheden om het cursusgeld in termijnen te betalen.
Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij anders vermeld.
Als de cursist om welke reden dan ook de cursus niet afmaakt, verplicht de cursist zich nog steeds tot het betalen van het gehele cursusgeld.
Er vindt nimmer restitutie plaats.

Gemiste lessen kunnen altijd ingehaald worden in overleg met Janvier DanceMasters.